bennerweb (1)
bennerweb (1)
previous arrow
next arrow
เลขที่คำสั่งเรื่อง
01/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมกราคม 2566
02/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
03/2566แต่งตั้งคณะกรรมการรับเช็คอาหารกลางวัน
04/2566ไปราชการพานักเรียนไปราชบุรี
05/2566MOR Saffty
06/2566เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
07/2566แต่งตั้งคณะกรรมการรัับนักเรียน
08/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
09/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-net
10/2566แต่งตั้งคณะกรรมการผ้าป่า
12/2566แต่งตั้งคณะกรรมการการอ่าน
13/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์สรภัญญะ
14/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 2/2565
15/2566แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา (รับเงิน)
16/2566ให้ข้าราชการไปอบรม
18/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2566
19/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ
20/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการ NT
22/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว
23/2566ปฐมวัย
24/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างชั่วคราวประจําปีงบประมาณ 2566
25/2566แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
26/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
27/2566กำหนดราคากลาง
28/2566การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
29/2566ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
30/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 2566
31/2566
32/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
33/2566
34/2566คำสั่งย้ายข้าราชการ
35/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566
36/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
37/2566โอนย้ายราชการ
38/2566มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนประจําวิชา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
38/2566เชิญเป็นวิทยากร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 คุณครูสภาวดี วุฒิรัตน์ บุคลากรในโรงเรียนวัดคลองขวาง
39/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4-6
40/2566การดําเนินการโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
41/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
42/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
43/2566อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
44/2566แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจําชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
45/2566แต่งตั้งหัวหน้าระดับช่วงชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
46/2566แต่งตั้งคณะกรรมการการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
47/2566แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566
48/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
ระดับภาค ประจําปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
49/2566แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจการนักเรียน
50/2566แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ
51/2566แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
52/2566แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
53/2566อบรมหลักสูตรการศึกษา เรื่องโลกของจิตใจ เพื่อแก้ไขปัญหาจิตใจของเยาวชนให้เข็มแข็งและกลายเป็นผู้นําที่มีศักยภาพ
54/2566ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
55/2566แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
56/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2566
57/2566แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
58/2566แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
59/2566อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่องส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ( Power+Coding) สําหรับครูผู้สอนทุกระดับชั้น รุ่นที่ 1
60/2566แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
61/2566ลูกเสือ
62/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ประจำปีการศึกษา 2566
63/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
64/2566แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
65/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
66/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2566
67/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
68/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของผู้บริหารทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีเพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
69/2566การอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสายตาเด็กนักเรียน
70/2566วันสถาปนาลูกเสือ
71/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน
ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
72/2566อบรมหลักสูตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
73/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
74/2566ประกันคุณภาพภายใน
75/2566สอนชุมนุม
76/2566โครงการอบรมและแข่งขันการบริหารจัดการขยะ แยก แลกยิ้ม School Camp
77/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 2566
78/2566ประเมินอ่านเขียน สพฐ.
79/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
80/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
81/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ําและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย
82/2566ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
83/2566การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน การประกวดคัดเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
84/2566ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในรูปแบบคู่พัฒนา
85/2566ร่วมโครงการ “สืบสาน ปัน รู้ สู่ความพอเพียง”
86/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะตอบปัญหาสารานุกรมไทย สําหรับ
เยาวชนไทย ประจําปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด
87/2566นิเทศภายใน
88/2566กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
89/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
91/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 2566
92/2566แต่่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)
93/2566แต่งตั้ั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)
94/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2566
95/2566การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
97/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
98/2566อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และSocial Network อย่างปลอดภัย
99/2566แข่งขันทักษะทางด้านพระพุทธศาสนา
100/2566มอบหมายงาน
101/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
102/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
103/2566แต่งตั้งบุคลากรประจำคณะสี
104/2566การประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตร
105/2566การอบรมการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
106/2566แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้(เพิ่มเติม)
107/2566มอบหมายงานวิชาการเพิ่มเติม
108/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับปฐมวัย
109/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดํำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
110/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
111/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
112/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง เชิญเป็นกรรมการคัดเลือกผลงาน STEMxBCG
113/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง ขอเชิญลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
114/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง ขอเชิิญรับมอบโล่และเกียรติบัตร ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
115/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 2566
116/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดอาหารเช้าเพื่อเสริมสร้างโภชนาการของนักเรียนที่ภาวะทุพโภชนาการ
117/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
118/2566คำสั่งกลั่นกรองประเมิน วPA
119/2566แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
120/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษษ
121/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
122/2566พัฒนาข้อตกลงพัฒนางาน PA ผู้บริหาร
123/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ สวนสัตว์สัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประถม/มัธยม)
125/2566สอบปลายภาคเรียน 1/2566
126/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแห่งที่ 1 (จตุจักร) ปฐมวัย
127/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังรายการสรุปผลงานวิจัย มอบเกียรติบัตรแด่ผู้อำนวยการ ครูผู้ประสานงาน ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง
128/2566อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ เรื่อง มีข้อราชการที่ต้องหารือกับข้าราชการครูโรงเรียนวัดคลองขวาง
129/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2566
130/2566แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2566)
131/2566แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
132/2566แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารในสถานศึกษา
133/2566ไปราชการ
134/2566ไปราชการวิทย์พลังสิบ
135/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่
136/2566แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2566
137/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง เทอม 2/2566
138/2566แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
139/2566มอบหมายงานสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
140/2566แต่งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
141/2566แต่งคณะกรรมการงานทอดกฐินวัดคลองขวาง
142/2566แต่งคณะกรรมการค่ายลูกเสือสำรอง
143/2566แต่งคณะกรรมการค่่ายลูกเสือสามัญ
144/2566แต่งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
145/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจ่่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

นายจุฬพัฒน์    วงค์เมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

ITA ONLINE 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์