การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A
O9social network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงาน
O11แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E -Service
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21สรุุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O22รายงานผลการจััดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัญ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การเดินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน