วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) โดยนายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะกระบวนการในหลายๆด้าน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี แคมป์ จังหวัดราชบุรี