โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ค่ายลูกเสือ-ปฏิบัติธรรม โรงเรียนกุศลศึกษา วัดชัยพฤกษมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้