โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) โดย นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ใน วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฯ รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆของทางโรงเรียนฯ และ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น