โรงเรียนเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจุฬพัฒน์ วงค์เมืองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “Summer Sci-Tech Fantasy 2023” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดระบายสีภาพทางวิทยาศาสตร์ การพูดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขันเครื่องร่อน แข่งขันกิจกรรม STEM แข่งขันกิจกรรมจัดบอร์ด การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล ROV e-Sport และ science show เป็นต้น