วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม