โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่ทำคะแนน O-NET สูงสุดในโรงเรียน

– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย ด.ญ.กรกนก แท่นทอง 84.00 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ญ.เอลิกา ปัญญาศิริกุล 70.00 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.สุรเชษฐ์ ปั้นลำพอง 59.13 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.กันติทัต บัวดอก 90.63 คะแนน

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย ด.ช.รัฐศาสตร์ สาลี 74.20 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.รัฐศาสตร์ สาลี 54.25 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.รัฐศาสตร์ สาลี 58.25 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.จันทรา ชาวพม่า 50.00 คะแนน