วิสัยทัศน์

ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมเทคโนโลยี   ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยการจัดกิจกรรมปลูกฝัง  ด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนัก  และเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนาการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ชีวีอย่างพอเพียง สามารถทำกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ
  5. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอำนาจ และ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วน   ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)