นายจุฬพัฒน์    วงค์เมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

นางสาวณัฐญา วงค์จำปา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล

นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางฉวีวรรณ จันทนาม

นางฉวีวรรณ จันทนาม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ

นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางสาวธัญพร หิรัญธยรัศมี

นางสาวธัญพร หิรัญธยรัศมี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสุภาวดี วุฒิรัตน์

นางสุภาวดี วุฒิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน