ประวัติโดยย่อ

           โรงเรียนวัดคลองขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๗๖  ผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้งคือทางราชการกับประชาชนในท้องถิ่น  แรกเริ่มนั้นใช้ศาลาการเปรียญวัดคลองขวางเป็นสถานที่เรียน  โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองขวางเป็นผู้มีอุปการะ  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๖  พระครูชอบเจ้าอาวาสวัดคลองขวาง และนายใช้  นางเก็บ จรูญชนม์  คหบดี  ในตำบลคลองขวาง  ได้บริจาคเงินส่วนตัว  ๕๐,๐๐๐  บาท  สมทบทางราชการ  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐  บาท  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียน

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑  ท่านพระครูชอบพร้อมกับคณะกรรมการวัด  ได้แบ่งเขตวัดประมาณ  ๑๐  ไร่  ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอย่างเป็นสัดส่วนอีกหลังหนึ่ง  จากเงินงบประมาณ  ตามแบบ ป.๑ ข ใต้ถุนเตี้ย  ๔  ห้องเรียนเป็นหลังที่  ๒

ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนอีก  ๑  หลัง  ตามแบบ  สปช.๐๑๗ จำนวน  ๔  ห้องเรียนเป็นอาคารเรียนชนิดถาวรหลังที่ ๓  และได้ย้ายสถานที่เรียนออกมาจากอาคารเรียนหลังแรกซึ่งอยู่ติดกับวัดออกมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  จึงทำให้อาคารหลังเก่าว่างลง  และต่อมามีผู้ประมูลได้  จึงได้รื้อถอนอาคารหลังเก่า

ต่อจากนั้นมาจำนวนนักเรียนในโรงเรียนวัดคลองขวางได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนได้รับนโยบายให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๘ ห้องเรียน  ในปี ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๕/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง เป็นอาคารห้องประชุมโรงเรียน ทำให้โรงเรียน มีห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ เพียงพอ และมีหอประชุมใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ป.๑ข เนื่องจากอายุการใช้งานนานทำให้สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน และได้นำไม้ที่รื้อถอนมาต่อเติมอาคาร  ๐๑๗  และสร้างโรงอาหาร

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวน  ๒๙,๙๗๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ   คสล. สูง ๕ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องเรียน ๑  หลัง