ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

        1) จำนวนบุคลากร

บุคลากรผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่อื่นๆรวมทั้งหมด
จำนวน122111237

       2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

บุคลากรต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมทั้งหมด
จำนวน271037

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชาจำนวน (คน)ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
1 ภาษาไทย612
2. คณิตศาสตร์514
3. วิทยาศาสตร์314
4. ภาษาอังกฤษ58
5. สังคมศึกษา610
6. การงานอาชีพ29
7. สุขศึกษา29
8. ศิลปะ29
9. คอมพิวเตอร์36
10. พลศึกษา29
11. ปฐมวัย47