นายปัญณพัฒน์ ศรีนาค

นายปัญณพัฒน์ ศรีนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวคัทลียา ก้งซุย

นางสาวคัทลียา ก้งซุย

นางสาวชิดชนก กลิ่นพิกุล

นางสาวชิดชนก กลิ่นพิกุล

นายสุริยา อินพันทัง

นายสุริยา อินพันทัง